Press ESC to close

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Testi

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Üniversitelerin açtığı görevde yükselme sınavı için vazgeçilmez olan konu başlıklarından biridir. Üniversitelerin işleyişi, yönetimi ve üniversite birimlerinin yetkileri, sorumlulukları ve teşkilatlanma yapılarını belirlene kanundur.

Üniversitelerde çalışan idari personelin gireceği görevde yükselme sınavında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2914 Yükseköğretim Personel kanunu ile birlikte bilmesi gereken en önemli kanundur. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili üniversitelerin açtığı görevde yükselme sınavında en çok soru gelen kanunlardan biridir ve bu sebeple önemli bir çalışma alanıdır.

Üniversitelerde çalışan idari personele yardımcı olması amacıyla hazırladığımız testi mutlaka çözün.

407
Oluşturuldu Yazan director

2547 sayılı Kanun Soruları Testi

2547 sayılı Kanun Soruları Testi

1 / 22

1. 2547 sayılı Kanuna göre, fakülte yönetim kurulu kimlerden oluşur?

2 / 22

2. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Öğretim Üyeleri arasında yer almaz?

3 / 22

3. 2547 sayıl Yükseköğretim Kanununa göre, Yükseköğretim Kurulu üye sayısı kaçtır?

4 / 22

4. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre, sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ataması aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

5 / 22

5. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre, Yükseköğretim Kuruluna Üniversitelerarası Kurul’ca seçilen adayların üyeliği, aşağıdakilerden hangisinin ataması ile kesinleşir?

6 / 22

6. 2547 sayılı Kanuna göre, Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, ……. kadar dekan, enstitü ve yüksek okul müdürleri, …….. kadar rektörler izin verebilirler.

 

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

7 / 22

7. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre, Doçent unvanı aldıktan sonra en az kaç yıl süreyle, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak gerekmektedir?

8 / 22

8. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre, yükseköğretimde eğitim türü kaç tanedir?

9 / 22

9. 2547 sayılı Kanuna göre, öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami ….. yıl , öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami …… yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami ….. yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami …. yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

 

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

10 / 22

10. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre, “Toplumun her kesimine ve değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma amacı günde bir eğitim – öğretim türüdür” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

11 / 22

11. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre, Rektörlerin Üniversitelerarası Kurula başkanlık yapma sıralaması hangi kıstasa göre belirlenir?

12 / 22

12. 2547 Yükseköğretim Kanununa göre, “Yüksek düzeyde eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

13 / 22

13. 2547 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi Senatonun görevleri arasında yer almaz?

14 / 22

14. 2547 sayılı Kanuna göre, diploma alma, ders kredilerinin hesaplanması, öğrencilik haklarından yararlanma ve sınavlar hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır.

15 / 22

15. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre, “Belirli mesleklere yönelik
nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim öğretim sürdüren, ön lisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumudur” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

16 / 22

16. 2547 sayılı Kanuna göre, yüksek düzeyde eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen yükseköğretim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 22

17. 2547 sayılı Kanuna göre, Rektör ile ilgili verilen bilgilerden aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

18 / 22

18. 2547 sayılı Kanuna göre, enstitü müdürleri kaç yıl süre ile atanırlar?

19 / 22

19. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre, yükseköğretim Milli Eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az kaç yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim-öğretim tümüdür?

20 / 22

20. 2547 sayılı Kanunun Geçici 55. maddesi uyarınca 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam eden uygulama kapsamında Bingöl Üniversitesinde görev yapan öğretim üyelerinin emeklilik yaş hadleri kaçtır?

21 / 22

21. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre, “Resmi olarak ders vermekle yükümlü bulunulan öğrencilere özel ders vermek” suçunu işleyenlere verilecek disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 22

22. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre, merkezi açık öğretim yapmakla üniversitelerde, rektör gerekli görmesi halinde kaç tane rektör yardımcısı ataması yapabilir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 62%

0%

Bir yanıt yazın