Press ESC to close

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Soruları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu sınav soruları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK), Türkiye’deki devlet memurlarının çalışma koşullarını ve haklarını düzenleyen en önemli yasalardan biridir. Bu kanunun temel ilkeleri şunlardır:

  1. Liyakat: Devlet memurlarının atanma ve yükselme süreçlerinde liyakat esas alınır. Bu ilke, devlet memurlarının işine en uygun kişilerin atanmasını ve hizmetlerinde başarılı olanların yükseltilmesini sağlar.
  2. Eşitlik: DMK, devlet memurlarına eşitlik ilkesini benimser. Bu ilke, herkesin aynı koşullarda işe alınması ve aynı haklara sahip olması anlamına gelir.
  3. Tarafsızlık: Devlet memurları, görevlerini tarafsız bir şekilde yerine getirmek zorundadır. Siyasi görüşlerine veya başka faktörlere göre hareket etmek, bu ilkeyle çelişir.
  4. Sadakat: Devlet memurları, ülkeye ve hükümete sadakatle hizmet etmek zorundadır. Bu ilke, devlet memurlarının görevlerini yerine getirirken ulusun yararını gözetmeleri gerektiği anlamına gelir.
  5. Hukukun Üstünlüğü: DMK, hukukun üstünlüğünü benimser. Bu ilke, devlet memurlarının yasaları uygulama konusunda bağımsız olması gerektiği anlamına gelir.
  6. Verimlilik: Devlet memurlarının verimli bir şekilde çalışması gerektiği ilkesi, DMK tarafından vurgulanır. Bu ilke, hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar.
  7. Şeffaflık: Devlet memurlarının işlemleri şeffaf bir şekilde yürütmesi gerektiği ilkesi, DMK tarafından benimsenir. Bu ilke, hizmetlerin adil ve açık bir şekilde sunulmasını sağlar.

Bu temel ilkeler, DMK’nın amaçlarına ulaşmak için devlet memurlarının uyması gereken en önemli kurallardır. Bu ilkeler, Türkiye’deki hukuk sisteminin temel prensiplerini yansıtır ve devlet memurlarının görevlerini yerine getirirken uymaları gereken en önemli kurallardır.

Kamu Kurumlarının açmış olduğu görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında çıkma ihtimali olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu sorularını içeren test.

251
Oluşturuldu Yazan director

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Test-1

1 / 19

Aday memurların ilk aylıkları ne zaman ödenir?

2 / 19

Devlet memurları, yıllık izinde iken hastalanmaları nedeniyle kendilerine verilen hastalık izninin süresi yıllık izin süresini aşması halinde görevlerine ne zaman başlarlar?

3 / 19

Aşağıdakilerden hangisi memurlar hakkında «kademe ilerlemesinin durdurulması» cezasını gerektiren fiil ve hallerden birisidir?

4 / 19

Aşağıdakilerden hangisi memurlara ödenen tazminatlardan değildir?

5 / 19

Devlet memuru kademe ilerlemesi suretiyle ilerlediği yeni kademesine ait aylığa ne zaman hak kazanır?

6 / 19

İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk eden memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

7 / 19

Memurlara tazminat ödenmesinde aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate alınır?

8 / 19

Aylıktan kesme cezası alan bir memurun brüt aylığından kesinti yapılabilecek en yüksek oranı kaçtır?

9 / 19

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık” ödevi kapsamında değildir?

10 / 19

Bir memurun iş arkadaşlarına söz veya hareketle sataşması halinde memur hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

11 / 19

Devlet memurunun kamu hizmeti görevlerine girmesi, ilerlemesi, yükselmesi, görevinin sona erdirilmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun hangi ilkesine dayandırılmıştır?

12 / 19

Gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenleyen memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

13 / 19

Bir göreve atanan Devlet memurlarından, yasal süre içinde görevine başlamayanlar kaç yıl süre ile memurluğa tekrar alınmazlar?

14 / 19

Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini ifade eder?

15 / 19

Memurlar için düzenlenen ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

16 / 19

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi memurlar hakkında uyarma cezasını gerektiren fiil ve hallerden biridir?

17 / 19

Aşağıdakilerden hangisi yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin temel ilkelerden değildir?

18 / 19

Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanan memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

19 / 19

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun’a aykırı fiilleri işleyen Devlet memurları hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 65%

0%

Bir yanıt yazın