Press ESC to close

Görevde Yükselme Sınavı – Yükseköğretim Kurumları Şeflik Sınavı Testi

Görevde Yükselme Sınavı, kapsamında Üniversiteler tarafından yapılan sınavlarda karşınıza çıkma ihtimali olan sorulardan hazırladığımız testimizin kullanıcılarımıza yararı olmasını dileriz.

Sınavınızda başarılar.

157

Yükseköğretim Kurumları – GYÜS – Şef Sınavı

1 / 96

I. İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam
II. İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kaymakamlar hakkında vali
III. Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında o kurum ve kuruluşun en üst idari amiri
IV. Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanı
V. Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca yukarıda verilen soruşturma açma izni vermeye yetkili mercilerden hangisi/hangileri yanlıştır.

2 / 96

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren ne kadar süre içerisinde itirazda bulunabilir.

3 / 96

I. Doktora
II. Eczacılıkta uzmanlık eğitimi
III.Veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi
IV.Diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi
V. Sanatta yeterlilik eğitimi

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre, yukarıda yer verilenlerden hangisi/hangileri doktor öğretim üyesi kadrosuna atanabilmek için gerekli olan eğitimler arasında yer alır.

4 / 96

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanun uyarınca devlet memurlarının genel haklarından biri değildir.

5 / 96

2547 sayılı Kanuna göre, yüksek düzeyde eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen yükseköğretim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 96

Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemler ile düzenlediği belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol eden, Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayan ve bu konularda harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir.

7 / 96

2547 sayılı Kanuna göre, diploma alma, ders kredilerinin hesaplanması, öğrencilik haklarından yararlanma ve sınavlar hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır.

8 / 96

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi ihaleye katılacak isteklilerden mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesi için istenen bilgi ve belgelerden değildir.

9 / 96

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi idarelerin yapacakları ihalelerde esas alınması gereken temel ilkeler arasında değildir.

10 / 96

I. Belgeyi gönderen idarenin adının belirtildiği bölümdür.

II. Muhatabın idare ya da özel hukuk tüzel kişisi olması durumunda adı büyük harflerle yazılır.

III. Muhatap gerçek kişi ise muhatap bölümüne “Sayın” kelimesinden sonra muhatabın adı ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle, soyadı ise büyük harflerle yazılır.

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, resmi belgenin bölümlerinden olan muhatap ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur.

11 / 96

657 sayılı Kanunun Ortak Hükümler bölümünde yer alan memuriyet giriş ve kademelerine ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.

12 / 96

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezî yönetim bütçe kanun teklifi malî yılbaşından en az yetmiş beş gün önce Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Merkezî yönetim bütçe kanun teklifine, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere Cumhurbaşkanlığı tarafından aşağıdakilerden hangisi eklenmez.

13 / 96

657 sayılı Kanunda öngörülen yönetmelikler hangisi tarafından yürürlüğe konulmaktadır.

14 / 96

657 sayılı Kanunun 125. maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında …… içinde disiplin soruşturmasına, memurluktan çıkarma cezasında ……… içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet ….. içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

15 / 96

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde aşağıda yer alan bilgilerden hangisini kontrol etmekle yükümlü değildirler.

16 / 96

2547 sayılı Kanuna göre, öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami ….. yıl , öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami …… yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami ….. yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami …. yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

 

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

17 / 96

Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne göre yapılamamaktadır.

18 / 96

2547 sayılı Kanuna göre, enstitü müdürleri kaç yıl süre ile atanırlar?

19 / 96

2547 sayılı Kanuna göre, rektörlüğe bağlı birimlerdeki memurlar için disiplin kurulu kimlerden teşekkül eder.

20 / 96

657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında istihdam edilenler, hizmet  sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren ne kadar süre geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

21 / 96

2547 sayılı Kanuna göre, disiplin cezaları ile disiplin cezası vermeye yetkili amirler hangi seçenekte yanlış olarak verilmiştir.

22 / 96

Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun uygulanmasında ……………………sayılır.

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

23 / 96

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre, doktor öğretim üyeleri, ilgili yönetim kurulunun görüşü alındıktan sonra fakültelerde ilgili dekanın, diğer birimlerde müdürün önerisi ile rektör tarafından ne kadar süre ile atanırlar?

24 / 96

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre, öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların durumlarını incelemek üzere tespit seçilecek jüri üyeleri ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır.

25 / 96

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre İhalelere sadece yerli isteklilerin katılması ile yerli istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınmasına ilişkin olarak esas alınan düzenlemelerle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır.

26 / 96

6245 sayılı Harcırah Kanunun 5. maddesine göre aşağıdakilerden hangisi harcırahın unsurları arasında yer almaz.

27 / 96

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Sayıştay’ın denetlenmesi aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir.

28 / 96

2547 sayılı Kanuna göre, Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, ……. kadar dekan, enstitü ve yüksek okul müdürleri, …….. kadar rektörler izin verebilirler.

 

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

29 / 96

657 sayılı Kanuna göre, mazeret izinleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.

30 / 96

2547 sayılı Kanuna göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın en az yüzde kaçı üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için kullanılır.

31 / 96

2547 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı birimlerin gelir kaynakları arasında yer almaz.

32 / 96

657 sayılı Kanunun 125. maddesi uyarınca “Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanan” memura verilmesi gereken ceza aşağıdakilerden hangisidir.

33 / 96

657 sayılı Kanuna göre, disiplin cezalarına itirazlar hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.

34 / 96

2547 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi Senatonun görevleri arasında yer almaz?

35 / 96

10 Sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Resmî Gazete’de yayımlanan Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler ile diğer düzenlemeler, ayrıca bir yürürlük tarihi belirtilmemiş ise ne zaman yürürlüğe girer.

36 / 96

2547 sayılı Kanunun Geçici 55. maddesi uyarınca 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam eden uygulama kapsamında Bingöl Üniversitesinde görev yapan öğretim üyelerinin emeklilik yaş hadleri kaçtır?

37 / 96

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. Buna göre, Kamu zararının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi esas alınmaz.

38 / 96

2547 sayılı Kanuna göre, Yükseköğretim Kurulu ile ilgili verilen bilgilerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

39 / 96

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere; Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanarak en geç ……………….. Resmî Gazete’de yayımlanır.

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

40 / 96

I. Daire Başkanları
II. Hukuk Müşavirleri
III. Fakülte Sekreterleri
IV. Enstitü Müdür Yardımcıları
V. Dekanlar

4688 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca yukarıdakilerden hangisi/hangileri sendika üyesi olabilir ve sendika kurabilirler.

41 / 96

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurularında Kurul tarafından verilen bütün kararlar, karar tarihini izleyen ………… içinde taraflara tebligata çıkarılır ve tebligata çıkarıldığı tarihi izleyen ………. içinde Kurumun internet sayfasında yayınlanır.

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

42 / 96

2547 sayılı Kanuna göre, Rektör ile ilgili verilen bilgilerden aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

43 / 96

……………… haricindeki gizlilik dereceli belgelerin gerekli güvenlik tedbirleri alınarak fiziksel ortamda gönderilmesi esastır.

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir.

44 / 96

Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, Taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.

45 / 96

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.

46 / 96

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4. maddesi uyarınca öğretim elemanı kadroları kaç sayılı cetvelde düzenlenmiştir.

47 / 96

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla ne kadar süre zeyilname ile ertelenebilir.

48 / 96

2547 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca aşağıdakilerden hangisinin ders verme yükümlülüğü bulunmaktadır?

49 / 96

Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi sayım ve sayım sonrası yapılacak işlemler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur.

50 / 96

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıflarından biri değildir.

51 / 96

657 sayılı Kanuna göre, aylıksız izinler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur.

52 / 96

657 sayılı Kanuna göre, Aile Yardımı Ödeneği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur.

53 / 96

2547 sayılı Kanuna göre, öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur.

54 / 96

I. Memurun Kendisi
II. Memurun Eşi
III. Memurun velayeti altındaki çocukları
IV. Memurun bakmakla yükümlü olduğu ana ve babası
V. Memurun eşinin ana ve babası

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca mal bildiriminde bulunmak zorunda olan memurlar mal bildirimi beyanında bulunurken yukarıda yer verilenlerden hangisi/hangilerine ait şahsi malvarlıklarının beyanında bulunması zorundadır.

55 / 96

Bingöl Üniversitesi Veteriner Hekim kadrosuna atanacak olan A’ya ait bilgiler aşağıda verilmiştir.

-Hazırlık Sınıfı (fazla öğrenim) + 3 yıl süreli lise mezunudur.

-5 yıl süreli Veteriner Fakültesi mezunudur.

657 sayılı Kanuna göre, A’nın memuriyete giriş derece ve kademesi aşağıdakilerden hangi olmalıdır.

56 / 96

T.C. Anayasasının 130. maddesine göre Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim Kurulunca tetkik ve onaylandıktan sonra ………………………. sunulur ve merkezi yönetim bütçesinin bağlı olduğu esaslara uygun olarak işleme tabi tutularak yürürlüğe konulur ve denetlenir.

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

57 / 96

2547 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi yükseköğretimin amaçlarından biri değildir.

58 / 96

Taşınır işlemlerinde, işlem türüne göre kullanılan ve aşağıda belirtilen belge ve cetvellerden hangisi Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen belge ve cetvellerden değildir.

59 / 96

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, aşağıdakilerden hangisi Üniversite İdari Teşkilatında yer almaz.

60 / 96

Bekar ve 5. derece memur kadrosunda görev yapan Ahmet, Ankara ilinden Bingöl iline naklen atanmıştır.
Ankara-Bingöl arası: 1000 km mesafedir.
Atama yılı yurt içi gündeliği: 50 TL’dir.

Yukarıda yer verilen bilgilere göre 6245 sayılı Harcırah Kanunun 45. maddesi uyarınca Ahmet’e verilmesi gereken yurtiçi yer değiştirme masrafı ne kadardır.

61 / 96

 

 

 

 

 

 

657 sayılı Kanuna göre, yukarıdaki tabloda memuriyete giriş ve yükselebilecek derece ve kademeler gösterilmiştir. Tabloda yer alan bilgilerden yanlış olanlar hangi seçenekte gösterilmiştir.

62 / 96

657 sayılı Kanuna göre, adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olan aday memurlar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişiği kesilmesi durumunda ne kadar süre ile devlet memurluğuna alınamazlar.

63 / 96

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının ….. katı tutarına kadar para cezası verilir.

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

64 / 96

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

65 / 96

657 sayılı Kanuna göre, hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten ………. sağlık izni verilir.

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

66 / 96

6245 sayılı Harcırah Kanuna göre, Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süreler ne kadardır.

67 / 96

3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Rektörlük görevinin boşalması halinde aşağıdakilerden hangisi boşalan Rektörlük görevine görevlendirme yapabilir.

68 / 96

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğe göre, şikayette bulunan ve şikayet edilen memurlar yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen kaç gün içinde bir üst mercie itiraz edebilirler.

69 / 96

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, bu kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir.

70 / 96

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanunun 125. maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller arasında yer almaktadır.

71 / 96

I. Yükseköğretim Kurulu
II. Üniversitelerarası Kurul
III. ÖSYM
IV. Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 2547 sayılı Kanuna göre, Yükseköğretim Üst Kuruluşları arasında yer alır.

72 / 96

657 sayılı Kanuna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığının iznini almak şartı ile boş kadrolara aşağıdakilerden hangisi açıktan vekil atanabilir.

73 / 96

Yukarıdaki tabloda yer alan birimlerin kurulmaları veya açılmaları eşleştirilmiştir.
Tabloya göre eşleştirmeleri doğru yapılanlar hangi seçenekte verilmiştir.

74 / 96

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilkelerden hangi yanlıştır.

75 / 96

2914 sayılı Kanuna göre, ek ders ve sınav ücretleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.

76 / 96

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.

77 / 96

Ankara ilinde memur olarak görev yapan Ahmet İstanbul ilinde memur kadrosuna naklen atanmıştır. Ahmet atama emrinin tebliğ edilmesinden sonra 15 gün içerisinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevine başlamamıştır. 657 sayılı Kanuna göre, Ahmet’e eski görevinden ayrılış ve yeni görevine başlayış tarihleri arasında ne kadar bir süre daha ilave olarak verilebilir.

78 / 96

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 11. maddesine göre bakanlıklarda en üst yönetici kim tarafından belirlenir.

79 / 96

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç olmak üzere aşağıdakilerden hangisi bu Kanuna tâbi istisnalardan biri değildir.

80 / 96

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait hazırlamış oldukları raporları ne zamana kadar Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderirler.

81 / 96

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında yer almaz.

82 / 96

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen kadrolarda bulunanlardan hangisi şef kadrosuna atanamaz.

83 / 96

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğine göre, fakültelerde; birden fazla ana bilim dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanı, o bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı taktirde doçentleri, doçent de bulunmadığı taktirde doktor öğretim üyeleri arasından o bölümü oluşturan anabilim veya ana sanat dalı başkanlarının 15 gün içinde verecekleri yazılı görüşlerini dikkate alarak dekan tarafından ne kadar süre içerisinde atanırlar.

84 / 96

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.

85 / 96

Aşağıdakilerden hangisi 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındadır.

86 / 96

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi Kamu maliyesinin temel ilkeleri arasında yer almaz.

87 / 96

4688 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca sendika üyeliğinin kazanılması hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur.

88 / 96

2547 sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca Yükseköğretim kurumlarının belirlediği ek koşullar arasında doçentlik sözlü sınavın yer alması halinde bu sınav ……………… tarafından oluşturulacak jürilerce yapılır.

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

89 / 96

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur.

90 / 96

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda ……. içinde; Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen …………………. içinde mal bildiriminde bulunulması zorunludur.

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

91 / 96

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi ihale ilanında belirtilmesi zorunlu hususlardan biri değildir.

92 / 96

2547 sayılı Kanuna göre, fakülte yönetim kurulu kimlerden oluşur?

93 / 96

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir.

94 / 96

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır.

95 / 96

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim kaç gün içinde sağlanır.

96 / 96

2914 sayılı Kanuna göre, Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda bulunanlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru bürüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının ne kadarı her ay Üniversite Ödeneği olarak ödenir.

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 2%

0%

Bir yanıt yazın