Press ESC to close

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Soruları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Soruları,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Soruları, görevde yükselme sınavı yapan tüm kurumların ortak konularının başında gelir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Soruları, öğretim hayatı boyunca sınava giren öğrenciler içinde ortak konulardandır. Görevde Yükselme Sınavında başarılı olmak için Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Sorularını da tam ve doğru olarak cevaplamak önemlidir. Bir doğru cevabın bile sırlamada ne kadar etkili olduğunu sınava girenler tarafından bilinmektedir.

Umarız, hazırladığımız bu test sınav hazırlığında yardımcınız olur.

/50
210
Oluşturuldu Yazan director

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Testi-2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Testi-2

1 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Birinci TBMM’nin özellikleri arasında gösterilemez?

2 / 50

Millî Mücedele tarihimizde “Garp Cephesi” veya “Batı Cephesi” olarak bilinen cephe, aşağıdakilerin hangisinde alınan kararlar sonucunda
kurulmuştur?

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’ndaki İttifak Devletleri’nden biridir? 

4 / 50

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Gümrü Antlaşması’nı aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır?

5 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, 28 Ocak 1920’de yayınlanan Misak-ı Millîde yer verilmemiştir?

6 / 50

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşından hangi anlaşma ile çekilmiştir?

7 / 50

Atatürkçü düşünce sisteminin aşağıdaki özelliklerden hangisini öncelikli olarak yansıtmaktadır? 

8 / 50

Yeni Türk devletinin ilk anayasası, aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

Kapitülasyonlar hangi anlaşma ile kaldırılmıştır?

10 / 50

Milli Cemiyetler, aşağıdakilerden hangisinde bir yönetim altında toplanmıştır?

11 / 50

I. TBMM’nin açılması

II. Saltanatın kaldırılması

III. Mecliste tek partinin olması

Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Cumhuriyetçi ilk anlayışını güçlendirdiği söylenemez? 

12 / 50

I. Eğitimin ücretsiz olması ve tüm halka fırsat eşitliğinin verilmesi

II. Tarımsal alanda köylünün durumunu düzeltme çalışmaları yapılması

III. Tıp alanında, halkın sağlığıyla ilgili düzenlemelere gidilmesi

Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen yukarıdaki çalışmalardan hangileri halkçılık ilkesi ile ilgilidir? 

13 / 50

Hazırlık döneminde Mustafa Kemal Atatürk, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?

14 / 50

I. TBMM’nin açılması

II. Saltanatın kaldırılması

III. Mecliste tek partinin olması

Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Cumhuriyetçi ilk anlayışını güçlendirdiği söylenemez? 

15 / 50

«Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize öğrenim sırasında her şeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına kendi benliğine ve milli yapısına düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir.» Atatürk bu sözüyle eğitim politikasının aşağıdaki ilkelerden hangisine dayandırılmasını istemiştir? 

16 / 50

I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyetinin kurulması fikri aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

17 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’yu işgal eden devletlerden biri değildir?

18 / 50

Atatürk Milliyetçiliğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez

19 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ni paylaşmak amacıyla yapılmış gizli antlaşmalardan biridir?

20 / 50

Devlet yönetiminde ulus egemenliğini esas alan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 50

Lozan Barış Antlaşması ile Yunanistan’ın, Türkiye’ye savaş tazminatı olarak bıraktığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 50

Atatürk devletçilik ilkesinin Türk toplumuna sağladığı yararlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

23 / 50

Kurtuluş Savaşı sürecinde millî egemenlik düşüncesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

24 / 50

Aşağıdakilerden hangisiyle Türk vatanının sınırları çizilmiştir?

25 / 50

“Türk tarihinde Malazgirt Zaferi “……”, Miryokefalon Zaferi “…..…”, Büyük Taaruz ise “………” zafer olarak isimlendirilir.”

Cümledeki boş bırakılan yerlere getirilmesi gerekenler, aşağıdakilerden hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?

26 / 50

I. Misak-ı Millîyi dünyaya duyurmak

II. Orduya toparlanmasını sağlamak

III. İtilaf devletleri arasında anlaşmazlık çıkarmak

Mustafa Kemal Atatürk, Londra Konferansı’na delege göndermekle aşağıdaki hedeflerden hangilerine ulaşmak istemiştir?

27 / 50

Demokratik ülkelerde otoritenin kaynağı millet egemenliğidir. Bu kaynak gücünü milletten alır millet yararına çalışır. Milletin varlığını ve geleceğini güvence altına alır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ulusal egemenlik anlayışıyla çelişen bir uygulamadır?

28 / 50

I. Ulusçuluk

II. Devletçilik

III. Laiklik

Halifeliğin kaldırılması, aşağıdaki ilkelerden hangilerinin uygulanmasını kolaylaştırmıştır.

29 / 50

• Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
• Erkan-ı Harbiye Vekâletinin kaldırılması
• Şeriye ve Evkâf Vekâletinin kaldırılması
• Halifeliğe son verilmesi

Yukarıdaki inkılapların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 50

Aşağıdakilerden hangisi azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerden biri değildir?

31 / 50

12 Ağustos 1930’da Atatürk’ün isteğiyle Ali Fethi Okyar tarafından kurulan parti (fırka), aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 50

Atatürkçü düşünce sisteminde inkılâpçılık yalnızca yapılan inkılapları korumakla yetinmeyip aklın bilimin ve teknolojinin yol göstericiliğine dayalı gerekli atılımları yaparak çağdaşlaşmayı öngörür. Bu anlayış aşağıdaki yargılardan hangisi ile çelişmektedir? 

33 / 50

Aşağıdaki Avrupa devletlerinden hangisi kapitülasyonların kaldırılmasını ilk kabul eden hangisidir?

34 / 50

İşgallere karşı ulusal direnişi örgütlemek amacıyla kurulan bütün millî cemiyetler, aşağıdakilerden hangisinde “Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir?

35 / 50

Sevr Anlaşması’nın geçerliliğini yitirmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur.

36 / 50

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2. Maddesinde yer alan; “Türk Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir.” İfadesi, aşağıda belirtilen hangi
Atatürk ilkesiyle doğrudan ilgilidir?

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisi azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerden biri değildir?

38 / 50

Londra Konferansı’nın TBMM hükümetinin çağrılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur?

39 / 50

1925 yılında aşar vergisinin kaldırılması yeni Türk devletinde ekonominin hangi sektörünü desteklemeye ve geliştirmeye yönelik bir uygulamadır?

40 / 50

Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

41 / 50

  • Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  • Türk Medeni Kanunu
  • Cumhuriyetin İlanı

Yukarıdaki düzenlemeler dikkate alındığında, aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili bir değişiklik yapıldığı söylenemez.

42 / 50

I. Milliyetçilik

II. Devletçilik

III. Cumhuriyetçilik

Cumhuriyet döneminde yabancıların elindeki demir yolları ve liman işletmelerinin satın ve devlet tarafından işletilmesi yukarıda verilen ilkelerden hangileriyle ilgilidir? 

43 / 50

I- Sivas Kongresi
II- Misakımillî
III- Amasya Genelgesi
IV- Erzurum Kongresi

Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan bu gelişmelerden hangileri aynı yıl içerisinde gerçekleşmiştir?

44 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İstiklal Mahkemelerinin Kurtulmuş Savaşı’ndaki işlevleri arasında gösterilmez?

45 / 50

Dağınık hâlde bulunan direniş örgütleri nerede “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Dernekleri” adı altında birleştirilmiştir?

46 / 50

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin Türkiye sınırlarından çıkmasıyla, Misak-ı Millî’den ilk taviz verilmiştir?

47 / 50

Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası aşağıdaki savaşların hangisinden sonra kabul edilmiştir?

48 / 50

TBMM İstiklal Marşı’nı aşağıdaki olayların hangisinden sonra kabul etmiştir?

49 / 50

Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikada temel aldığı ilkeler aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? 

50 / 50

Birinci TBMM’nin aldığı kararlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 52%

0%

Çıkış

Bir yanıt yazın