Press ESC to close

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Testi 2

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Testi 2

657 sayılı DMK Disiplin Cezaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun en karmaşık konularından biridir. Görevde yükselme sınavında en çok soru sorulan ve en çok yanlış cevap verilen soruların başında gelmektedir. Görevde Yükselme Sınavında başarılı olmak için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu sorularını tam ve doğru olarak cevaplamak önemlidir. Bir doğru cevabın bile sırlamada ne kadar etkili olduğunu sınava girenler tarafından bilinmektedir.

Umarız, hazırladığımız bu test sınav hazırlığında yardımcınız olur.

/20
155
Oluşturuldu Yazan director

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Testi – 2

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Testi – 2

1 / 20

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre, yükselebilecekleri kadroların en son kademesinde buluna memurlara, kademe ilerlemesi cezası verilmesi gerektiren hallerde, brüt aylıklarının kaçta kaçı oranlarında kesinti yapılır?

2 / 20

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, “yekti almadan gizli bilgileri açıklayan” Devlet Memurlarına aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir?

3 / 20

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, “Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir” ifadesi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisinin tanımıdır?

4 / 20

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, “Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” fiili aşağıdakilerden hangi disiplin cezası uygulanır?

5 / 20

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, “Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak” fiiline hangi disiplin cezası uygulanır?

6 / 20

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, “Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek” fiili aşağıdaki hangi disiplin cezasını gerektirir?

7 / 20

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, “özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek” aşağıdaki disiplin cezalarından hangisinin verilmesini gerektirir?

8 / 20

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenleyen memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

9 / 20

I Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

II Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

III Verilen emirlere itiraz etmek,

IV Görevi ile ilgili olarak her şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, yukarıda sayılan fillerinden hangilerine Aylıktan Kesme disiplin cezası verilir?

10 / 20

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi uyarma cezasını gerektiren fiil ve hallerden biridir?

11 / 20

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; aşağıdaki fiillerden hangisi “kademe ilerlemesinin durdurulması” disiplin cezasının uygulanmasını gerektirir?

12 / 20

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, “İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere
katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak” fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisinin uygulanması gerektirir?

13 / 20

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren kaç yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar?

14 / 20

I Uyarma

II Kınama

III Aylıktan Kesme

IV Devlet Memurluğunda Çıkarma

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, yukarıdaki disiplin cezalarından hangileri için memur idari yargı yoluna başvurabilir?

15 / 20

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının verilmesi gereken fiil ve hallerin  işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren kaç ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar?

16 / 20

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, “göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek” aşağıdaki hangi disiplin cezasının uygulanmasını gerektirir?

17 / 20

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, görevinden uzaklaştırılan Devlet Memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen kaç gün içinde soruşturmaya başlanması şarttır?

18 / 20

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, “özürsüz ve kesintisiz olarak 3-9 gün göreve gelmemek” fiili hangi disiplin cezasını gerektirir?

19 / 20

657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre, aşağıdakilerden
hangisi “Devlet memurluğundan çıkarma” cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerinden değildir?

20 / 20

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda nasıl uygulama yapılabilir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 62%

0%

Çıkış

Bir yanıt yazın