Press ESC to close

HARCIRAH KANUNU ÖZET KONU ANLATIMI

Kamu kurumlarında yapılan görevde yükselme sınavına girecek tüm personeller için “HARCIRAH KANUNU” özeti hazırladık. Harcırah Kanununu, sınavda soru sorulabilme ihtimali olan temel bilgilerden oluşturduğumuz özet, sınavda sizin yardımcınız olacaktır.

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU, 6245 KANUN ÖZETİ, 6245 SAYILI KANUN ÖZETİ

HARCIRAH KANUNU

Kanun Numarası : 6245

Kabul Tarihi : 10/2/1954

Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 18/2/1954 Sayı : 8637

KISIM I

Umumi Hükümler

Kanunun şümulü :

Madde 1 – a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli idareler (Köy bütçeleri hariç) ve bunlara bağlı sabit ve mütedavil sermayeli müesseseler;

b) Hususi kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller; (Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hariç);

Reisicumhurun seyahat masrafları:

Madde 2 – Reisicumhurun memleket iç ve dışındaki seyahatleri dolayısıyla vakı bilcümle masrafları bu kanun hükümlerine tabi tutulmaksızın ödenir.

Kapsama dahil idareler

 • Genel Bütçeli İdareler
 • Özel Bütçeli İdareler
 • Belediyeler ve İl Özel İdareleri (Kurdukları ve bağlı oldukları Birlikler dahil)
 • Özel kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller (A.Ş. Olarak kurulmuş Ziraat Bankası, Vakıfbank vb. bankalar ile TCDD. hariç)
 • Düzenleyici ve Denetleyici kurumlar
 • Döner Sermayeli Kuruluşlar…

Not: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa tabi olan idarelerin tamamı Harcırah Kanununa da tabidir.

Tarifler

Harcırah: Bu Kanuna Göre ödenmesi gereken Yol Masrafı, Gündelik, Aile masrafı ve Yer değiştirme masrafını

Kurum: 1 maddede sayılan kurumları

Memur: Personel kanunlarına hükümlerine göre aylık alan kimseler … (Yardımcı Hizmetli P. hariç) (S.İ)

Hizmetli: Yardımcı Hizmetler S. dahil personel ve iş kanununa göre işçi sayılan kimseleri

Aile fertleri: Memur ve Hizmetlinin eşi ve bakmakla yükümlü olduğu usul füruu, erkek ve kız kardeşlerini,

Memuriyet Mahali: Asıl Görev yerinin bulunduğu yer belediyesinin mucavir alanları, (belediye hizmetinin götürüldüğü yerler)

Harcırahın Unsurları (Md.5)

1 -Yol Masrafı

2- Gündelik (Yevmiye)

3-Aile Masrafı (Md.44)

4- Yer değiştirme Masrafı (Md.45,46,47)

Harcırah Kanununun tamamı aslında Görevlendirme onayında belirtilen görevin ya da işin, bu 4 unsurun ne zaman nasıl ve ne kadar gerçekleştiği ile ilgilidir.

İlgili bu kanun hükümlerine ve görevlendirmenin türüne göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu Testi

2023 Yılı Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama Nasıl Yapılır?

2023 Yılı Sürekli Görev Yolluğu Hesaplaması ile ilgili hazırladığımız videoyu izlemek için buraya tıklayın.

HARCIRAH KANUNU

Harcırahın Unsurları (Md.5)

 1. Yol masrafı,

Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat (Alışılmış, genelin tercih ettiği) olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir. Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır.

Uçakla yapılacak yolculuklarda aylık dereceleri 5 ve daha aşağıda (6, 7, 8 vb.) olan onaylarda «Uçak ile» ibaresi bulunmak zorundadır.

 • Gündelik,

Bu Kanun gereğince yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu H Cetvelinde, yurtdışı gündeliklerinin miktarı ise gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Hazine ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararınca tayin olunur.

Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez.

Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.)

 • Aile masrafı,

(Aile fertlerinin her biri için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur.)

 • Yer değiştirme masrafı,

Yurt içinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

 1. Kendisi için yurt içi gündeliğinin 20 katı,
  1. Harcıraha müstahak aile fertlerinin her biri için 10 katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin 40 katını aşamaz),
  1. Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin yüzde 5, olarak hesaplanır.

Bu maddeye göre harcıraha müstahak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.

Yurtdışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

a) Kendisi için yurtdışı gündeliğinin 20 katı,

b) Harcıraha müstahak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin 8 katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin 32 katını aşamaz),

c) Her kilometre veya deniz mili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi, olarak hesaplanır.

Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, aynı şehirde ikamet eden her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.

Harcırah hizmetin yapıldığı kurum bütçesinden ödenir.

6111 sayılı Kanunun 118 inci maddesi ile yapılan değişikle (2011); emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (13.558) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenir.

2022 yılı memur taban aylık katsayısı: 0,333603

13558 x 0,333603 = 4.522,99- TL.

4.522,99 x 0.759 (Damga Vergisi)=34,33-TL.

4.522,99 – 34,33 = 4.488,66-TL yolluk tazminatı ödenir.

Memur ve hizmetlilere geçici görev harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye ile birlikte zorunlu giderleri de hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgâh veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları ayrıca ödenir.

Harcırah Hesabında Esas Tutulacak Aylıklar

Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık esas alınır.

Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır.

Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir.

Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 ncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur.

Yatacak Yer Temini

6245 sayılı Kanunun 33. maddesine eklenen (d) fıkrasına göre bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden 10 gün ile sınırlı olmak üzere…. (2016 yılı değişikliği 10 gün sınırı kalktı)

«görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstahak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.»

Gündeliği 30 tl olan birisi 180 gün süre ile başka yerde görevlendirilmesi durumunda;

Yatacak yer için ödedikleri bedeli belgelendirmek şartıyla:

İlk on gün için (%50 artırım)                                    38 x 1,5 = 57 tl

Takip eden 80 gün için (%50 İndirim)                      38 x 0,5 = 19 tl

Takip eden 90 gün için                                              (38×2/3)25,33 x 0,40 = 10,13 tl

Not: Fiilen alınan gündeliğin %40 hesaplanır.

57 x 10 = 570

19 x 80 = 1520

  8 x 90 = 911,70

             = 3.001,7-TL. konaklama bedeli alır.

GÜNDELİK ÖDEME

Gündeliği 38 tl olan birisi 180 gün süre ile başka yerde görevlendirilmesi durumunda;

İlk doksan gün için                                      38*90 =3420 tl

İkinci doksan gün için                                 (38*2/3) = 25,33

                                                                     25,33*90 =2.279,7 TL

3.420 (İlk doksan gün için) + 2.279,7 (İkinci doksan gün için)  = 6.779,7 TL

Not:

Bir yıllık dönem zarfında aynı iş için aynı şahsa 180 günden fazla gündelik verilmez.

Gündelik ilk 90 gün için tam, ikinci 90 gün için % 2/3 oranında ödenir. (Md.42)

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ (1)

Yurtdışı geçici görev yolluklarının ödenmesinde;

– Görevlendirme yazısı, onayı veya harcama talimatı,

– Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi

– Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura, ödeme belgesine bağlanır.

 • Yatacak yer temini için alınan faturanın dairesince onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir.

Yurtdışı sürekli görev yolluklarının ödenmesinde;

– Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı,

– Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi, ödeme belgesine bağlanır.

Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak iş veya hizmetin süresini, hukuki dayanaklarını, tutarını, kullanılabilir ödeneğini, tertibini, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgileri gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi,

YOLLUK VE GÜNDELİKLER

 • YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU H CETVELİ

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar               80,00-TL

Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar      75,00-TL

Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar      71,00-TL

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar                                                                63,00-TL

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar                                                              62,00-TL

ESASTUTULACAK AYLIKLAR

6245 sayılı Kanunun 7. maddesine göre; Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık derecesi esas alınır.

Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir.

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU KISA TEKRAR!

 • Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez.
 • Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.
 • Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla yevmiye verilemez.
 • İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir. 90 veya 180 günlük süresi içinde başka bir görevlendirme olması durumunda, söz konusu görevlendirmede yevmiye ödenmez.

ÖDEME SIRASINDA GEREKLİ BELGELER!

 • Görevlendirme Onayı
 • Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu bileti (E-BİLET)
 • Taksi ile yapılan seyahatlerde fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi(Harcama birimi isteyebilir. Ödeme emrine eklenmez)
 • Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura
 • Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi

SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU

 • 6245/9. MADDE
 • Memuriyette iken bulunduğu yerden başka bir yere naklen atananlara
 • Geçici görevle ve vekaleten başka yerde bulundukları sırada asıl memuriyet mahallerinden başka yere naklen atananlara, eski görev yerinden itibaren yolluk ödenir.
 • Açıktan atamalara sürekli görev yolluğu ödenmez.
 • 6245/45.MADDE Yurt içinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; qKendisi için yurt içi gündeliğinin yirmi katı,
 • Memurun bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),
 • Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin yüzde beşi olarak hesaplanır.
 • Bu maddeye göre harcıraha müstahak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir

SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARININ ÖDENMESİNDE AŞAĞIDAKİ BELGELER ARANIR

 • Atama Onayı
 • Personel Nakil Bildirimi
 • Aile Yardım Bildirim Formu
 • Otobüs bileti (olmaması durumunda mesafe cetvelindeki ücretler üzerinden ödeme yapılır) Yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli (Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için)
 • Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi
 • Hesap No Dilekçesi

YURT İÇİ KURSLARA KATILACAKLARA VERİLECEK GÜNDELİKLER

 • 6245 Sayılı Kanunun 37. Maddesi gereği Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir.
 • Kurslara Katılma Giderlerinde Gerekli olan belgeler:
 • Görevlendirme Yazısı veya onayı
 • Fatura
 • Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin belge

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERDE YABANCI PARA CİNSİNDEN HARCIRAH MİKTARI

 • Harcırah için avans verilmiş ise;
 • Yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen Efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.
 • Yurtdışı Yer Değiştirme Masrafı;
 • Memur veya hizmetlinin;
 • Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı,
 • Harcırah alabilecek aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuz iki katını aşamaz)
 • Her kilometre veya deniz mili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi
 • Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

 • Yurtdışı Gündeliklere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesine göre;
 • Yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye’den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, Karara ekli cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır.

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİREME YATAK ÜCRETİ

Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresince ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin %40’ına kadar olan kısım için ödeme yapılmaz. % 40’ını aşması halinde aĢan kısmın % 70’i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin;

a) I-III numaralı sütunlarında gösterilen unvanlarda bulunanlar için % 100’ünden,

b) IV-VII numaralı sütunlarında bulunanlar için % 70’inden,fazla olamaz.

TEDAVİ YOLLUĞU

 • 5510 Sayılı Kanun kapsamında sağlık yardımları Sosyal Sigortalar Kurumunca karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yol, gündelik ve refakatçi giderlerine ait işlemler; posta yoluyla veya elden teslim edilmek suretiyle müracaat edilen İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri tarafından yapılan incelemenin ardından evrak geliş sırasına göre sonuçlandırılmaktadır.
 • Yerleşim yeri sınırları içerisinde hasta ve refakatçilerine yol ve gündelik gideri ödenmemektedir.
 • Hastalara sevk edildikleri sağlık hizmeti sunucusunda ayakta tedavi gördüğü günler için gündelik ödenir.
 • Yatarak tedavilerde hasta ve refakatçisine yalnızca gidiş ve dönüş tarihi için gündelik ödenecek olup, yatarak tedavi gördüğü diğer günlerde ayrıca gündelik ödenmez. Hasta ve refakatçisinin yemek ve yatak giderleri Kurumca ayrıca karşılanmaktadır.
 • Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bir kişiyle sınırlı olmak üzere refakatçi giderlerinde; sevk ile müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunca refakatçi eşliğinde gelindiğinin ve/veya kalındığının elektronik ortamda veya SUT eki EK2/F formunda belirtilmiş olması gerekmektedir. 18 yaşını doldurmamış çocuklar için bir kişi ile sınırlı olmak üzere refakatçi giderlerinin ödenmesinde yukarıda belirtilen koşullar aranmaz.
 • Gündelikler; il dâhilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) 100, iller arası sevklerde ise 200 gösterge rakamının devlet memurları aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden ödenir.
 • Yol gideri olarak Mutat taşıt ücreti ödenir.