Press ESC to close

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Soruları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Soruları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Soruları, görevde yükselme sınavı yapan tüm kurumların ortak konularının başında gelir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Genel ve Özel Bütçeli kurumların mali işlemlerde uyması zorunlu olan kanunlardan biridir. Tüm kurumları ilgilendiren bir konu olduğu olması sebebiyle görevde yükselme sınavlarının da ortak konularının başında gelmektedir. Görevde Yükselme Sınavında başarılı olmak için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Sorularını da tam ve doğru olarak cevaplamak önemlidir. Bir doğru cevabın bile sırlamada ne kadar etkili olduğunu sınava girenler tarafından bilinmektedir.

Umarız, hazırladığımız bu test sınav hazırlığında yardımcınız olur.

5018 sayılı kanun özetini için diğer yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

0 oylar, 0 ort
138
Oluşturuldu Yazan director

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Soruları Testi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Soruları Testi

1 / 20

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre aşağıdaki hangisi kamu maliyesinin temel ilkelerinden değildir?

2 / 20

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, Stratejik Plan izleme ve değerlendirme sonuçları aşağıdaki raporlardan hangisinde yer alır?

3 / 20

Kamu kaynağının kullanılmasının genel esaslarından bir olan mali saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınmasında aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

4 / 20

Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dâhil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değeri aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?

5 / 20

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre aşağıdaki idarelerden hangisi merkezi yönetim kapsamındaki idarelerden değildir?

6 / 20

Aşağıdakilerden hangisi kamu giderlerinden biri değildi?

7 / 20

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların politikalar, kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esaslar aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

8 / 20

Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderlerin hangi sırayla ödenmesi esastır?

9 / 20

Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, borçlanma araçlarının primli satışı suretiyle elde edilen gelirler, sosyal güvenlik primi kesintileri, alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirlere ne ad verilir?

10 / 20

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre “Sosyal Güvenlik Kurumları” bu kanuna ekli kaç sayılı cetvelde yer alan kamu kurumlarını ifade eder?

11 / 20

Kamu idaresi bütçelerinde yer alan performans göstergeleri, aşağıdaki hangi makam tarafından uygunluğu tespit edilir?

12 / 20

Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

13 / 20

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, “Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerleri” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

14 / 20

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre “Kamu İdaresi bütçesinden ödenek tahsis edilen ve harcama yetisi bulunan birimi” ifade eden birim aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 20

Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu’nun amaçlarından biri değildir?

16 / 20

Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

17 / 20

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini hangi ayın sonuna kadar doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderirler.

18 / 20

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu maliyesinin temel ilkleri bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

19 / 20

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, bağış ve yardımlar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

20 / 20

5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü ile ilgili aşağıdakiler ilkelerden hangisi yanlıştır?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 55%

0%

Bir yanıt yazın