Press ESC to close

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Özet

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Özeti

Kanunun Amacı

Madde 1:

1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının, kullanımlarında bulunan her türlü kaynaktan yapacakları ihalelerde tek bir yasal düzenlemeye tâbi olmalarını ve uygulama birliğini sağlamaktır.

2- Kamu harcaması yapılmasını gerektiren mal veya hizmet alımları ile yapım işleri 4734 sayılı Kanun kapsamındadır. Kapsamdaki kuruluşların gelir elde edilmesine ilişkin işlerinin, 2886 sayılı Kanun kapsamında veya 2886 sayılı Kanuna tabi olmayan kuruluşların kendi mevzuatına göre yürütülmesine devam edilecektir.

Kanunun tamamını görmek için tıklayın!

3734 sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşlar Nelerdir?

Madde 2:

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler.

b) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

c) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler.

e) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihaleleri.

3734 sayılı Kanun Kapsamına Girmeyen Kurum ve Kuruluşlar Nelerdir?

a) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar,

b) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ve bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketler (e) bendinde belirtilen yapım ihaleleri hariç)

c) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır.

4734 sayılı Kanun Testi Çözmek İçin Tıklayın

4734 sayılı Kanunda İstisna Tutulan Kuruluşlar;

Madde 3:

Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların;

a) Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak hizmet alımları,

b) Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,

c) Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmetleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının teknolojiye, güvenliğe, banknot ve kıymetli evrak üretimi ve basımına ilişkin mal ve hizmet alımları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının dış kaynak temini ve danışmanlık hizmeti alımları; özelleştirme uygulamaları için 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak her türlü danışmanlık hizmet alımları; hava taşımacılığı yapan teşebbüs, işletme ve şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları,

d) İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; yurt dışında bulunan nakil vasıtalarının o yerden sağlanması zorunlu mal veya hizmet alımları,

e) Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri iş yurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım ve Köy işleri Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi İşletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve hizmetler için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, yük, yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden, akaryakıt ve taşıt için Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar ile araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan yapacakları mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları, et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden, çay ve çay ürünleri için Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, faaliyet alanındaki mal ve hizmetler için Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinden, ray üstünde çeken ve çekilen araçlarda kullanılan mono blok tekerlek ve tekerlek takımları için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarında, yapım işlerinde ve danışmanlık hizmetlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektedir.

Kanunun temel amacı, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve dürüst bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu amaçla, ihale süreçleri açık, şeffaf ve rekabetçi bir ortamda gerçekleştirilir. Kanunun özeti şöyledir:

  • Kamu ihalelerinin usul ve esaslarını belirleyen bir düzenlemedir.
  • Amaç, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak ve ihale sürecinde şeffaflık, rekabet ve adaleti sağlamaktır.
  • İhaleler açık, şeffaf ve rekabetçi bir ortamda gerçekleştirilir.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı mal, hizmet ve yapım işleri ile danışmanlık hizmetleri bu kapsamda değerlendirilir.
  • İhale sürecinde belirli kriterler ve prosedürler takip edilir, belge ve bilgi talepleri yapılır ve değerlendirme kriterleri belirlenir.
  • İhalelere katılmak isteyenler belirli koşulları taşımalıdır. Bunlar arasında, kanuni yeterlilik, mali yeterlilik ve teknik yeterlilik gibi koşullar yer almaktadır.
  • İhale sürecinde açıklık ve şeffaflık sağlamak amacıyla, ihale ilanları, teklifler ve değerlendirme raporları gibi bilgiler kamuoyuyla paylaşılır.
  • İhalelere ilişkin itirazlar için belirli bir prosedür takip edilir ve bu prosedürde belirli süreçler takip edilir.
  • Kanun, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla, rekabeti ve şeffaflığı önemsemekte ve kamu kurumlarına belirli bir disiplin ve hesap verebilirlik sağlamaktadır.

Bir yanıt yazın