4688 sayılı Kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanunu, görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için oluşturdukları sendika ve konfederasyonların kuruluşu, organları, yetkileri ve faaliyetleri ile sendika ve konfederasyonlarda görev alacak kamu görevlilerinin hak ve sorumluluklarını belirlemek ve toplu sözleşme yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

4688 sayılı Kanun soruları, görevde yükselme sınavının başlıca konuları arasında yer almakta olup, tüm kamu kurumlarının sınavlarında yer almaktadır.

Hazırladığımız teste yer alan sorular, gireceğiniz görevde yükselme sınavında çıkma ihtimali yüksek sorulardan oluşmaktadır.

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU SORULARI

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU SORULARI

1 / 25

4688 sayılı Kanuna göre Mahkeme, usulüne uygun olman sendika evraklarının uygun hale getirilmesi için sendikaya en çok kaç güne kadar süre verir?

2 / 25

4688 sayılı Kanuna göre, valilik usulüne uygun olman sendika evraklarının belirlenen süre içerisinde tamamlamaması halinde sendikanın kapatılması için aşağıdakilerden hangisine başvurur?

3 / 25

4688 sayılı Kanuna göre, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kaç gün içinde yazılı olarak bildirilir?

4 / 25

4688 sayılı Kanuna göre, sendika üyeliğinden çekilmek isteyen kamu görevlisinin kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak kaç gün sonra, sendika üyeliğinden çekilmiş sayılır?

5 / 25

4688 sayılı Kanuna göre, kurumun sendika üye sayılarının tespiti için toplantı her yıl 15 mayıs tarihinden sonra kaç iş günü içinde yapılır?

6 / 25

4688 sayılı Kanuna göre, kamu görevlileri toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman başlar?

7 / 25

4688 sayılı Kanuna göre, Kamu Görevlileri Hakem Kurlu kaç üyeden oluşur?

8 / 25

4688 sayılı Kanuna göre, sendika ve konfederasyonlar, gelirlerinin en az yüzde kaçını üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanmak zorundadır?

9 / 25

4688 sayılı Kanuna göre, bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendikanın üye sayısı 1450 ise en çok kaç işyeri sendika temsilcisi görevlendirilebilir?

10 / 25

4688 sayılı Kanuna göre, sendika kurulabilecek hizmet kolu kaç tanedir?

11 / 25

4688 sayılı Kanuna göre, sendika şubesi en az kaç üye ile kurulur?

12 / 25

4688 sayılı Kanuna göre, Bir işyerinde en çok üyeye sahip sendika tarafından o iş yerinden seçilen kamu görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 25

4688 sayılı Kanuna göre, Konfederasyon Yönetim Kurulu en çok kaç üyeden oluşur?

14 / 25

4688 sayılı Kanuna göre, Sendika Şubesi Yönetim Kurulu en az kaç üyeden oluşur?

15 / 25

4688 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi Genel Kurulun görevleri arasında yer almaz?

16 / 25

4688 sayılı Kanuna göre, İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu veya denetçi raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi, genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az kaç gün önce yazılı veya elektronik ortamda gönderilir ve internet sitesinde ilan edilir?

17 / 25

4688 sayılı Kanuna göre, Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu tüzel kişilik kazanmasından başlayarak ne kadar süre içinde yapılır?

18 / 25

4688 sayılı Kanuna göre, Sendikaların genel kurulları delegelerle yapılabilmesi için en az kaç üyeye sahip olması gerekir?

19 / 25

4688 sayılı Kanuna göre, Konfederasyon genel kurulları üye sendikalarca seçilen en çok kaç delegeden oluşur?

20 / 25

4688 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi konfederasyonların zorunlu organlarından bir değildir?

21 / 25

4688 sayılı Kanuna göre, Sendika ve konfederasyonların tüzüklerinde aşağıdaki hususların hangisinin belirtilmesi zorunlu değildir?

22 / 25

4688 sayılı Kanuna göre, tüzüğün veya belgelerin içerdikleri bilgilerin kanuna aykırılığının tespit edilmesi ya da bu Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde, ilgili valilik eksikliklerin tamamlanması için ne kadar süre verir?

23 / 25

4688 sayılı Kanuna göre, Sendika kurucuları belge ve tüzüklerini Valiliğe verilmesinden sonra, Valilik belgeleri kaç iş günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir?

24 / 25

4688 sayılı Kanuna göre, Sendika ve konfederasyon kurmak için aşağıdakilerden hangisinden izin alınır?

25 / 25

4688 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi sendika kurulabilecek hizmet kollarından biri değildir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 48%

0%