Press ESC to close

1982 Anayasa Testi Çıkmış Sorular

1982 Anayasa Testi, görevde yükselme sınavı yapan tüm kurumların ortak konularının başında gelir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, tüm kurumları ilgilendiren bir konu olduğu sebebiyle görevde yükselme sınavlarının da ortak konularının başında gelmektedir. Görevde Yükselme Sınavında başarılı olmak için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası sorularını tam ve doğru olarak cevaplamak önemlidir. Bir doğru cevabın bile sırlamada ne kadar etkili olduğunu sınava girenler tarafından bilinmektedir.

Umarız, hazırladığımız bu test sınav hazırlığında yardımcınız olur.

/30
192
Oluşturuldu Yazan director

1982 Anayasası Testi

1982 Anayasası Testi

1 / 30

Anayasası’na göre idare ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

2 / 30

T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi kişinin hakları ve ödevlerindendir?

3 / 30

T.C. Anayasası’na göre eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenir?

4 / 30

T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yollarından olan yazılı soru, en geç kaç gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir?

5 / 30

T.C. Anayasası’na göre bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir?

6 / 30

T.C. Anayasası’na göre Sayıştay’ın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler?

7 / 30

T.C. Anayasası’na göre bütçe ve kesin hesap ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

8 / 30

Cumhurbaşkanının görev süresi …….. yıldır. Bir kimse en fazla ……. defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

T.C. Anayasası’na göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir?

9 / 30

T.C. Anayasası’na göre Millî Güvenlik Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

10 / 30

T.C. Anayasası’na göre seçimlerin genel yönetim ve denetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

11 / 30

T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerdendir?

12 / 30

T.C. Anayasası’na göre temel hak ve ödevler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

13 / 30

T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının en az yüzde kaçını bulduğu hâllerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir?

14 / 30

T.C. Anayasası’nın genel esasları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

15 / 30

T.C. Anayasası’na göre aşağıda verilen görev ve yetkilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir?

16 / 30

T.C. Anayasası’na göre mahallî idareler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

17 / 30

T.C. Anayasası’na göre seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

18 / 30

T.C. Anayasası’na göre eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

19 / 30

T.C. Anayasası’na göre radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kaç üyeden oluşur?

20 / 30

T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi siyasi haklar ve ödevlerdendir?

21 / 30

T.C. Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya içtüzüğün Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak kaç gün sonra düşer?

22 / 30

T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, Meclisin toplandığı günden itibaren kaç gün içinde, Başkanlık Divanına bildirilir?

23 / 30

T.C. Anayasası’na göre olağanüstü hâl ilanı kararı, verildiği gün Resmî Gazete’de yayımlanır ve aynı gün aşağıdakilerden hangisinin onayına sunulur?

24 / 30

Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasası’nın değiştirilemeyecek hükümlerinden biri değildir?

25 / 30

T.C. Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

26 / 30

Kamu Başdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından – – – – oyla – – – – yıl için seçilir.

T.C. Anayasası’na göre verilen hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?

27 / 30

T.C. Anayasası’na göre bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dâhil üyeleri, Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmî Gazete’ de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak kaç yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamazlar?

28 / 30

T.C. Anayasası’na göre mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

29 / 30

T.C. Anayasası’na göre parti üyesi olabilmek için en az kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?

30 / 30

T.C. Anayasası’na göre Adalet Bakanlığının merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hâkim ve savcılar ile adalet müfettişlerini ve hâkim ve savcı mesleğinden olan iç denetçileri, muvafakatlerini alarak atama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 51%

0%

Çıkış

1982 Anayasası ile ilgili hazırladığımız diğer testi de çözmek için tıklayın!!!

Bir yanıt yazın